Privacy

Inleiding

Wogger is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. Wogger exploiteert Wogger.info.
De informatie die Wogger over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wogger houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Wogger. Via contact@Wogger.nl kunt u altijd contact opnemen met Wogger.

Het verstrekken van persoonsgegevens

Uitgangspunt van Wogger is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Wogger niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Wogger -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Wogger kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum en e-mailadres. Ook worden financiële gegevens verwerkt als u producten op de website bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Wogger leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek.
Wogger verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • U een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • Haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Te voldoen aan de op Wogger rustende wet- en regelgeving.

Wogger bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Beveiliging

Wogger handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering persoonsgegevens

Wogger wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Wogger met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen naar: contact@wogger.nl.nl of aan Wogger, Orchideestraat 14, 5402 XN Uden onder vermelding van 'privacy'.
U kunt ook een bericht sturen naar bovenstaand adres indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Wogger niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Wogger u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Wogger schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u Wogger de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Wogger stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Wogger het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen, en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij er voor zover de wet Wogger verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Ook geeft Wogger u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op de website heeft ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Account voorwaarden

 • U moet 16 jaar of ouder zijn om deze service te gebruiken.
 • U moet een mens zijn. Abonnementen geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, geldig e-mailadres en eventuele andere gegevens invoeren tijdens de aanmeldingsprocedure.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord.
 • Wogger kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van uw niet-naleving van deze verplichting.
 • Een persoon of juridische entiteit kan niet meer dan een gratis account hebben.
 • Het is verboden de service te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden (inclusief copyright schending).

Wijziging van het privacybeleid

Wogger behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid aan te passen. Wogger adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Wogger wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.