Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwaarden voor toegang en registratie
Wogger is toegankelijk voor iedereen die zich als bezoeker registreert. Tijdens de registratie gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toestemming tot het sturen van e-mails
Met de registratie en het invullen van de daarbij behorende vragen geeft u als deelnemer aan Wogger toestemming voor het aan u versturen van e-mails, met als voorbeeld ontvangstbevestiging, uitnodigingen en e-mails met meldingen van storingen.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
Wogger waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens die u bij de registratie heeft opgegeven. Daartoe is een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen, die zowel uw inlog- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden.

Artikel 4. Privacy
Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens wordt u verwezen naar de 'privacy policy' en de 'privacy verklaring' van Wogger via http://www.wogger.info/home/privacy

Artikel 5. Disclaimer
Voor meer informatie over cookies en verantwoordelijkheid wordt u verwezen naar de disclaimer die u kunt raadplegen via http://www.wogger.info/home/disclaimer

Artikel 6. Spelregels
Het is verboden om op Wogger seksistische, pornografische, racistische en discriminerende inhoud te plaatsen, en/of beledigende, lasterlijke of kwetsende uitlatingen te doen. Wogger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van deelnemers. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van bezoekers van Wogger worden op eigen titel, op eigen risico en voor eigen rekening geplaatst.

Artikel 7. De rechten van deelnemers
De deelnemer garandeert door het plaatsen van inhoud over alle intellectuele eigendomsrechten op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Wogger voor mogelijke aanspraken van derden. De bezoeker verleent Wogger het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Artikel 8. De rechten van Wogger
Wogger behoudt zich het recht voor inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen en heeft te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en gebruikersaccounts te blokkeren.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Als verschillende vertalingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden conflicteren zal de tekst uit de Nederlandse versie gelden.
Indien enige bepaling uit deze algemene gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met de uitleg van de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 10. Klachten
Vanzelfsprekend doet Wogger haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u toch ergens ontevreden over bent, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: contact@wogger.info